7SL-15B Portable sitja de ciment

7SL-15B

L 7SL-15B portable sitja de ciment té una capacitat de bossa 15 i pot carregar fins a 2.500 kg de ciment per minut amb l'opcional 9 polzades auger i 700 lliures amb l'estàndard de 6 polzades auger.

 

7SL-15B està dissenyat per ser utilitzat amb qualsevol de la sèrie CL de les plantes portàtils lot.  La sortida d'alta d'alçada també es pot utilitzar amb volumètrics mescladors, camions de ciment, o el que sigui el seu lliurament de ciment siguin les vostres necessitats.

Usuaris

• Lloguer iardes
• Grans contractistes
• Especialitat Contra

ctors• municipis
• Esgrima contractistes
• Pre-trassera
• Remot lots NeedsChoo

se el motor que funcioni millor dins el seu funcionament.
Gasolina
El motor de gasolina estàndard té un començament elèctric i és durador i fiable i li servirà bé dia rere dia.
Dièsel
El motor dièsel es millor economia de combustible que el motor de gasolina i és convenient a més iardes i pedreres, on el combustible dièsel és més fàcilment accessible en general.
Elèctric
El motor elèctric és el més fiable i eficient sistema motor. El sistema requereix un mínim de 220 d'energia monofàsica. Perquè poder requisits varien client el quadre elèctric es compila pel seu poder requirements.%3Ci%20class%3D%22fa%20fa-check

"/> = standard = optional
Model7SL-15B 15 Bag7SL-12 12K7SL-30K7SL-80 80K7SL-1[border_bottom]20[border_bottom]%[border_bottom]2[border_bottom]0[border_bottom]12[align-center;borders_all;borders_all]0K
Gas[borders_all;borders_all]olina % 20Motor % 2013% [borders_all;borders_all]20hp % 3Ci % 20[borders_all]class % 3D[borders_all] % 22fa % 20fa-c[borders_all]omprovació % 22% 2F[align-left;borders_all;borders_all] % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22f[borders_all;borders_all]a % 20fa-comprovació % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class[borders_all;borders_all] % 3D % 22fa % 20fa-comprovació % 22% 2F % 3E % 3Ci[borders_all] % 20class % 3D % 22fa % 20fa-comprovació % 22% 2F [borders_all]% 3E N % 2FA
Gasolina % 20Motor % 20hp de 2025% N[borders_all] % 2FA % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20f[borders_all;borders_all]a-més %[borders_all;borders_all] 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 2[borders_all]0fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % [borders_all]22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20clas[borders_all]s % 3D % 22fa % 20fa-comprovació % 22% 2F % 3E
Diè[align-left;borders_all;borders_all]sel % 20Motor % 2010% 20hp % 3[borders_all;borders_all]Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F [borders_all;borders_all]% 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B [borders_all]% 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20[borders_all]red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color %[borders_all] de 3A [align-left;borders_all;borders_all]% 20red % 3B % 22% 2F 3E % N [borders_all;borders_all]% 2FA
D[borders_all;borders_all]ièsel % 20Motor % 2026% 20hp N % 2FA % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style [borders_all]% 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22%[borders_all] 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-[borders_all]més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22f[align-left;borders_all;borders_all]a % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 2[borders_all;borders_all]2color % de 3A % 20red % 3B % 2F 22% 3E
% Electric Motor 7.5 hp [borders_all]N % 2FA[borders_all;borders_all;align-left]
Elèctrica % 20Motor % 2015% 20hp % 20with % 20Panel[borders_all;borders_all] N % 2[borders_all;borders_all]FA % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % [borders_all]22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20re[borders_all]d % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3[borders_all]A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22[align-left;borders_all;borders_all]color % 3A % 20r[borders_all;borders_all]ed % 3B % 22% 2F % 3E
6% 22% 20Auger %3[borders_all]Ci class="fa fa-check"/>
9" Auger[borders_all;borders_all;align-left] % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20sty[borders_all]le % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % [borders_all]22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20[borders_all]fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % de 3A % 20red % 3B % 2F 22% 3E
% Auto % 20Controls %2[borders_all;borders_all;align-left] C % 20920i N % 2FA % 3Ci % 20c[borders_all;borders_all]lass % [borders_all;borders_all]3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 2[borders_all]0class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E %[borders_all] 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2[borders_all]F % 3E % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % de 3A % 20red [borders_all;borders_all;align-left]% 3B % 2F 22% 3E
% [borders_all;borders_all]Aire % [borders_all;borders_all]20Actuators N % 2FA % 3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % [borders_all]3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D[borders_all] % 22fa % 20fa-comprovació % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20[borders_all]class % 3D % 22fa % 20fa-comprovació % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3[borders_all;borders_all]D % 22fa % 20fa-comprovació % 22% 2F % 3E
Tremuja % 20Scales % 3Ci % 20class % 3D % 22fa %[borders_all;borders_all] 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20class % 3D[borders_all] % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % 3Ci % 20c[borders_all]lass % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % 3A % 20red % 3B % 22% 2F % 3E % [borders_all]3Ci % 20class % 3D % 22fa % 20fa-més % 22% 20style % 3D % 22color % de 3A % 20red % 3B % 22
% 2F 3E % <i [b;borders_all;align-center]class=[b;borders_all;align-center]"fa fa-plus" style="color:[borders_all;align-left] red;%[borders_all;align-center]22/>CEMENT S[align-center;borders_all]ILOWEIGHTOVERSEAS SHIPPING [borders_all;align-left]CONTAINER[borders_all;align-center]
7SL-12010,00[borders_all;align-center]0 lb2X 40 ft High%[borders_all;align-left]20Cube
7S[borders_all;align-center]L-808,500 l[borders_all;align-center]b40 ft High Cube
7SL-[borders_all;align-left]305,0[borders_all;align-center]00 lb40 ft%2[borders_all;align-center]0High Cube
7SL-124,500[borders_all;align-left] lb40%2[borders_all;align-center]0ft High Cub[borders_all;align-center]e
7SL-15B1,700 lb20%

20ft%20High%20CubeATTENTION! Aquesta màquina no pot transportar mentre que carregat amb MATERIALS WET o sec.  Ha de ser aturat per operació.