Quyền sản xuất hệ thống chúng tôi cảm thấy những gì quan trọng nhất cho bạn là nhận được của bê tông trộn, do đó, công việc được thực hiện ngay.  Bạn không thể đủ khả năng để có được hỗn hợp bê tông sai.  Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đặt tên máy trộn, hàng loạt nhà máy của chúng tôi, và silos “Kết hợp quyền”, bởi vì chúng được thiết kế và xây dựng để pha trộn, hàng loạt, và sử dụng ngay mỗi lần duy nhất.

parallax_map_mixright